Müslüman cemaat kütüğü kayıtlarımız başlamıştır PDF Yazdır e-Posta
mesut akdeniz tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 29 Kasım 2010 00:07

Müslüman cemaat kütüğü kayıtlarımız başlamıştır. Kayıt formları en yakın DİTİB derneğinden temin edebilirsiniz. Bilgilerinizi forma aktardıktan sonra tekrar Dernek Başkanı
veya din görevlisine teslim edebilirsiniz.


Yönetmelik


Dini Yüksek İstişare Kurulu 10 Haziran 2010 tarihinde kararlaştırmıştır:

Madde 1 - Yönetmeliğin konusu
Bu yönetmelik, DİTİB Eyalet Birliği tüzüklerinde ve DİTİB tüzüğünde “dini aidiyetin belgelenmesi” başlığı altında öngörülen, kayıt için başvuruda bulunan Müslümanlar’a ilişkin kimlik bilgilerinin arşivlenmesi yöntem ve sürecini düzenler.

Madde 2 - Adı
Kütüğün adı Cemaat Kütüğü’dür.

Madde 3 - Veri arşivleme amacı
Kütük, dini aidiyeti belgelemek için tutulur. Buraya Müslümanlar kaydedilir; bilahare kayıtlarının silinmesi İslam’dan çıktıkları anlamına gelmez; zira gerek İslam dinini kabul, gerekse İslam’dan çıkmak mü'min ile yaratıcı arasında geçen özel bir eylemdir.

Madde 4 – Yetkili kurumlar
Cemaat Kütüğü’nün Almanya çapında organize edilmesinden, güncelleştirilmesinden ve uygulanmasınden DİTİB Dini Yüksek İstişare Kurulu sorumludur.
DİTİB Eyalet Birlikleri’nin Dini Danışma Kurulları her biri kendi faaliyet bölgelerinde, Cemaat Kütüğü’nün bu yönetmelik doğrultusunda organize edilmesine, güncelleştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olurlar.

Her DİTİB derneği bu yönetmelik doğrultusunda ve kendi sorumluluğu altında kendi kütüğünü tutar. İbraz edilen belgelerin ve diğer dökümanların gerektiğinde kopyaları ve kayıt başvuru formunun orijinali DİTİB derneğinin kütük kayıt dosyasında kalır. Kütük kayıt dosyaları gizlilik esasına göre, sürekli ve mümkün mertebe yangın ve hırsızlığa karşı korunmalı bir yerde muhafaza edilir. Din görevlisi ve yönetim kurulu, kimlik bilgilerini kayıt altına almak için prensipte aşağıdaki adımları takip eder:

- Kayıt için başvuranın hizmet bölgelerine girip girmediğini kontrol etmek,
- Başvuru sahibini ön şartlar, süreçler ve sorumluluk ve yetkiler hakkında bilgilendirmek,
- Gerekli evrakları dosyalayıp arşivlemek,
- Başvuru sahibinin kimliğini kontrol etmek,
- İbraz edilen belgelerin güncel, eksiksiz, gerçek ve gerektiğinde içeriklerinin doğru olup olmadığını kontrol etmek,
- Başvuru bağlamında gerekli olan kimlik bilgilerini kaydetmek,
- Gerektiğinde başvuru sahibi tarafından ibraz edilen belgeleri kopyalamak,
- İstenilen belgeleri hazırlamak,
- Gerektiğinde ibraz edilen belgeleri iade etmek.

İlgili DİTİB derneğinde, Cemaat Kütüğü için gerekli verilerin toplanarak kütüğe geçirilmesi ve bu kütüğün güncel tutulmasından dernek yönetimi ile birlikte kadrolu din görevlisi sorumludur.

Eyalet Birliği kütüğün organizesi, tanıtılması ve görevlilere seminerlerle öğretilmesi konularında yardımcı olur. Yapılan (elektronik) işlemler DİTİB’in bilgi işlem merkezinde muhafaza edilir ve güncelleştirilir. Bunun için gerekli teknik donanımı (program, server, bilgi işlem merkezinin güncel tutulması vs.) DİTİB tedarik eder.

Madde 5 – Başvuru yöntemi
Kayıt sadece yazılı başvuruyla gerçekleşir. Veriler önce kayıt işlemini hazırlamak için elektronik ortama geçirilir. Başvuru hakkındaki kararı ilgili derneğin din görevlisi sonuçlandırır. Başvurunun reddi halinde başvuru sahibi ilgili DİTİB Eyalet Birliği'nin Dini Danışma Kuruluna müracaat edebilir. Başvuru sahibi başvuru sırasında kimliğini geçerli bir belgeyle ispat eder.

Madde 6 – Müslümanlara ilişkin kimlik bilgilerinin kayıt altına alınması ve güncellenmesi
Kayıt başvurusu onaylandıktan sonra, toplanılan veriler online kaydedilir.

Kayıt için gerekli bilgiler şunlardır:
- Başvuru sahibinin ve aile efradının Müslüman olduğuna dair açıklaması,
- Başvuru sahibinin ve eşinin adı ve soyadı,
- Başvuru sahibinin ve eşinin anne ve baba adı ve soyadı,
- Çocukların adı ve soyadı,
- Başvuru sahibinin ve aile efradının doğum tarihi ve doğum yeri,
- Başvuru sahibinin ve aile efradının vatandaşlığı,
- Başvuru sahibinin ve aile efradının pasaport veya Alman kimlik numarası,
- Medeni hali,
- Adresi,
- Telefon numarası,
- Aslen gelinen ülke.

Başvuru sahibi ile birlikte online başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulup formun çıktısı alınır ve başvuru sahibine onaylaması ve imzalaması için sunulur. Bilgiler ancak başvuru sahibinin kesin yazılı onayını ve din görevlisinin başvuru hakkında olumlu kararını bildirmesinden sonra gönderilir. Başvuru sahibi onayını, çıktısı alınan başvuru formuna imzasını atmakla verir. İmzalanan başvuru formu kütük kayıt dosyasına konulur ve burada muhafaza edilir. Eşler birbirlerine vekalet edebilirler.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra başvuru sahibi Müslüman’a belge verilir.
Başvuru formları kayıt sırasına göre dosyada (kütük kayıt dosyasında) muhafaza edilir.
İşlenen bilgiler ancak online ortamda ve sadece Müslümanın izniyle değiştirilebilir. İşlenmiş olan bilgilerde yapılan değişiklikler belgelenerek dosyalarda muhafaza edilir.
İşlenen bilgiler ancak online ve sadece ilgili kişinin izniyle silinebilir. 14 yaşına giren gençler kendileri beyanda bulunabilirler.
Müslüman’ın taşınması durumunda yeni dernek, eski yetkili DİTİB derneğine ilgili kişinin taşınmış olduğuna dair bir bilgi notu gönderir. Ölüm halinde ayrıca kayıt düşülür.

Madde 7 – Bilgilerin kaydı ve korunması
Bilgilerin korunması büyük önem arz eder. Bu nedenle bilgiler, elektronik bilgi işlem sistemiyle çalışan idarede, bilgilerin korunması (Datenschutz) ile ilgili yasal düzenlemelere göre kaydedilir. Kişisel bilgiler, ilgili kişinin izni olmaksızın üçüncü şahıslara verilemez.

Madde 8 - Bilgilerin şifrelenmesi
Bilgilerin transfer sırasında üçüncü şahıslar tarafından okunmaması ya da değiştirilmemesi için bilgiler online kayıt sırasında sadece şifrelenerek Merkeze ulaştırılır.

Madde 9 – Bilgi alma ve kayıtları sildirme hakkı
Kütüğe kayıtlı Müslümanlar kendileri hakkında tutulan bilgileri ve bunların hangi amaçla kaydedildiğini her an kayıtsız şartsız öğrenme hakkına sahiptirler.
Bunun dışında yanlış bilgileri düzelttirebilir ya da bilgilerinin silinmesi için her an başvuruda bulunabilirler.
Özel veya tüzel kişilere, kayıtlı şahsın onayı olmaksızın bilgi verilemez.
Vefat edenler adına varisleri yetkilidir.